Nya avsnitt av "Hemliga svenska rum" med start torsdag 17 januari 2013

Hört men inte sett?

Moderatorer: 28Dagarsenare, benkar, Klingen, kristofer, Tomt & Öde

Användarvisningsbild
Sincro
Inlägg: 589
Blev medlem: lör 08 aug 2009, 00:41

Inlägg av Sincro »

Apropå katastrofer med färjor och soldater så har vi fått vår beskärda del här i Lilla Edet också. Kanske lite off-topic, men de som orkar läsa kan ju göra det.

Ur Post och Inrikes Tidningar, 4 sept 1830

"Eldkatastrof å Lilla Edet
Förliden gårdag, den 29 aug., kl. 5 om morgonen, erhöll ArbetsChefen Wid Ströms Kanalbyggnad, Kapitenen Friherre von Otter, underrättelse, att eld utbrutit å Sågwerket wid Lilla Edet. Wid ankomsten till stället befanns, att mellersta sågarna redan stodo i full låga, och att winden, som war sydlig med storm, äfwen dref elden till de nordwest från dessa belägna sågarna. Med anledning deraf beslöts söka få så många byggnader emellan slusswerket och sågarna nedrifne, och brädstaplar nedkastade i wattnet, som möjligen kunde ske, hwartill folk söktes anskaffas; men då alla på stället boende personer, i anseende till den hotande fara, ifrigt woro sysselsatte att berga sin lösegendom, fanns en blott otillräcklig hjelp att tillgå för bergandet af de itända werken. ArbetsChefen anmodade således Befälhafwaren öfwer den wid Kanalen förlagde arbets-commendering af Westgöta-Dals Kongl. Regemente, Lieutenanten Ehrenstråhle, hwilken om eldens utbrott genast blef underrättad, att till stället låta öfwerföra troppen, för att wid släckningen tillhandagå; men innan densamma hunnit ankomma, hade den starka winden wridit sig i mera westlig, så att, ehuru de närmast belägna hus och brädstaplar woro undanröjde, kastades dock elden öfwer slussen wid Edet midt ibland byggnaderna derstädes, och antände ett af de större husen, hwarifrån den sedan kringspridde sig åt alla håll. All omsorg anwändes nu, att söka hindra eldens widare utbredande, hwilket ock lyckades, kl. omkring half till 1 e.m. genom commenderingens och öfrige på stället warande personers samt den ankomna allmogens ifriga bemödanden, sedan 10 finbladiga sågwerk, 1 kantsåg, 2:ne större segelbåtar och 40 större och mindre hus nedbrunnit, samt 51 hushåll, med tillsammans omkring 300 personer, blifwit huswille.
Sedan all fara för eldens widare härjning war aflägsnad, och, genom närwarande Kronobetjentes försorg, allmoge från angränsande Socknar ytterligare blifwit uppbådad och hunnit samla sig, hemförlofwade CommenderingsBefälhafwaren en del af troppen kl. emellan 6 och 7 på aftonen, med undantag af någre bland manskapet, som beordrades att på stället hålla wakt till ordningens bibehållande. Öfwerfarten skedde dels på smärre båtar, dels på färja; och uttrycklig befallning gafs åt Underofficeraren, Rustmästaren Segerdahl, att icke på den senare på en gång medtaga för många af manskapet, hwarigenom fara genom det starka strömdraget kunde uppstå, samt att för öfrigt iakttaga den yttersta försiktighet. Oaktadt dessa föreskrifter, hade Underofficeraren likwäl å färjan låtit intaga ett så stort antal soldater, som rummet medgaf; hwarigenom den rysliga olyckshändelse inträffade, att sedan öfwerfarten öfwer Göta Elf lyckligt gått för sig till inemot andra stranden, intog färjan watten, då manskapet trängde sig framåt, så att rodden hindrades. Färjan började genast siunka och drogs allt mer och mer åt fallet, utför hwilket den, genom strömmens wåldsamhet, slutligen nedstörtades och sönderkrossades. Räddning war icke möjlig. Ofwannämnde Underofficerare, en trumslagare och 45 man omkommo i wågorna. Twenne soldater och den ena färjekarlen blefwo ensamme räddade.
Under släckningsarbetet afbröt en soldat armen och en annan erhöll en mindre betydlig skada i hufwudet.
Slusswerket har wäl betydligen lidit; men man hoppas dock denna dag åter kunna öppna det till genomfart.
De brandskadade hafwa sammanflyttat på kringliggande gårdar, till dess en del af de afbrännda bostäderna kunna iståndsättas.
ArbetsChefen, Friherre von Otter, samt twenne wid Edet boende afskedade Militairer, Kapitenen och Riddaren Ehrenstråhle och f.d. OfficersCadetten wid Göta Artilleri, Klefbeck, hafwa förlorat sine boningshus och all sin lösegendom. Af derwarande bosatte personer hafwa flere andre äfwen sett sina tillhörigheter af lågorna förhärjade."

"Efter regnet kommer solsken, det tycker jag är så jättebra!"
Användarvisningsbild
jpkrax
Inlägg: 2342
Blev medlem: tor 19 aug 2010, 16:49

Inlägg av jpkrax »

Intressant sista avsnitt från en plats jag inte förväntat mig.... ;)

Loket? Kolla själva.

JP
Sapere aude.

Perge scelus mihi diem perficias.
Användarvisningsbild
Älgben
Inlägg: 341
Blev medlem: fre 10 okt 2008, 12:40
Kontakt:

Inlägg av Älgben »

Intressant, men någon bör förklara för Melker att de flesta människor över fem års ålder finner hans tillgjorda röst fruktansvärt löjlig.
Användarvisningsbild
jpkrax
Inlägg: 2342
Blev medlem: tor 19 aug 2010, 16:49

Inlägg av jpkrax »

[quote=""Älgben""]Intressant, men någon bör förklara för Melker att de flesta människor över fem års ålder finner hans tillgjorda röst fruktansvärt löjlig.[/quote]

:D :D :D.
Sapere aude.

Perge scelus mihi diem perficias.
Användarvisningsbild
benkar
Inlägg: 3895
Blev medlem: tor 18 sep 2008, 16:53
Kontakt:

Inlägg av benkar »

[quote=""jpkrax""]Intressant sista avsnitt från en plats jag inte förväntat mig.... ;)

Loket? Kolla själva.

JP[/quote]

DÄR?! På Värstkusten?

Finns det några övergivna lok begravda, så är det i Stockholm, med stor säkerhet rakt under Günters korvkiosk på Vasastan! :D

/B
Användarvisningsbild
jpkrax
Inlägg: 2342
Blev medlem: tor 19 aug 2010, 16:49

Inlägg av jpkrax »

[quote=""benkar""]DÄR?! På Värstkusten?

Finns det några övergivna lok begravda, så är det i Stockholm, med stor säkerhet rakt under Günters korvkiosk på Vasastan! :D

/B[/quote]

Nånå, det ryktas om ett i mina hemtrakter.
Ingen vet nåt, bara hört från mosters gubbes kusin........osv....det vanliga alltså. :p

JP
Sapere aude.

Perge scelus mihi diem perficias.
Användarvisningsbild
benkar
Inlägg: 3895
Blev medlem: tor 18 sep 2008, 16:53
Kontakt:

Inlägg av benkar »

[quote=""jpkrax""]Nånå, det ryktas om ett i mina hemtrakter.
Ingen vet nåt, bara hört från mosters gubbes kusin........osv....det vanliga alltså. :p

JP[/quote]

Utan allför mycket reserach/lokalkännedom... Finns kanske något gammalt lok begravt under Skara Sommarland? :eek: (Finns Skara Sommarland kvar?)

/B
Användarvisningsbild
benkar
Inlägg: 3895
Blev medlem: tor 18 sep 2008, 16:53
Kontakt:

Inlägg av benkar »

[quote=""Älgben""]Intressant, men någon bör förklara för Melker att de flesta människor över fem års ålder finner hans tillgjorda röst fruktansvärt löjlig.[/quote]

Går ju inte komma från att Hans Villius röst är bäst/oslagbar vad det gäller dokumentärer:
http://www.youtube.com/watch?v=hbkI5zXkfME

Vad det gäller Melker, är väl till stor del tycke och smak, men ändå rätt OK i mina öron, men handlar som sagt om tycke och smak.

/B
Användarvisningsbild
jpkrax
Inlägg: 2342
Blev medlem: tor 19 aug 2010, 16:49

Inlägg av jpkrax »

[quote=""benkar""]Går ju inte komma från att Hans Villius röst är bäst/oslagbar vad det gäller dokumentärer:
http://www.youtube.com/watch?v=hbkI5zXkfME

Vad det gäller Melker, är väl till stor del tycke och smak, men ändå rätt OK i mina öron, men handlar som sagt om tycke och smak.

/B[/quote]

Du får ursäkta oss som kommer från provinserna, vi har ett annat idiom... ;)

:D :D :D

JP
Sapere aude.

Perge scelus mihi diem perficias.
Användarvisningsbild
jpkrax
Inlägg: 2342
Blev medlem: tor 19 aug 2010, 16:49

Inlägg av jpkrax »

[quote=""benkar""]Utan allför mycket reserach/lokalkännedom... Finns kanske något gammalt lok begravt under Skara Sommarland? :eek: (Finns Skara Sommarland kvar?)

/B[/quote]

Jorå, det är kvar och lever i högönsklig välmåga.
Lok det har dom med, vi brukar vara ett gäng från museeijärnvägen
som är där och rallar lite då och då.

Det försvunna loket jag refererar till har jag sökt i en tråd på ryktessidan.

JP
Sapere aude.

Perge scelus mihi diem perficias.
Skriv svar